Miljö

LOKA BRUNNS MILJÖPOLICY

Loka Brunn och de varumärken som ingår i företaget ska bevaras och vidareutvecklas då de är av ett nationalhistoriskt intresse. Vi ska minimera miljöpåverkan kring Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård samt aktivt skydda den unika miljön och dess natur. Stora delar av vår verksamhet bedrivs inom ett vattenskyddsområde.  Vi samarbetar idag med kontrollmyndigheter och övriga intressenter för en hållbar utveckling inom våra områden.

Vi tar också ansvar för att minimera miljöpåverkan i det dagliga arbetet genom:

Miljöledning
- Vi ska ha miljömål som är mätbara.
– Vi ska kontinuerligt utbilda vår personal i miljöfrågor.

Energi

– Vi ska kontinuerligt finna möjligheter till besparingar i energi.

Vatten

– Vi ska kontinuerligt finna möjligheter till besparingar i vattenförbrukning.

Inköp

– Vi ställer krav på leverantörer och undersöker miljövänliga alternativ vid inköp.
– Vi ska eftersträva att servera mat och dryck som representerar såväl närodlat som ekologiskt.

Avfall

– Vi ska sortera och minimera vårt avfall.

Vi följer rådande miljölagstiftning och åtar oss att kontinuerligt minska föroreningar och miljöbelastningen genom ständiga förbättringar i verksamhetsprocesserna..

ISO-certifikat

Vi är ISO-certifierade sedan april 2016.

ISO 14001 är en internationell standard för certifiering av miljöledningssystem i företag och andra organisationer. Certifikatet utfärdas av ett externt certifieringsföretag, som regelbundet granskar att verksamheterna arbetar med miljöfrågorna i enligt de krav som ingår i standarden. För certifieringen av Loka Brunn har certifieringsföretaget A3CERT anlitats.

GRUNDVATTEN

Vi följer ett omfattande kontrollprogram där vi bl.a. bevakar grundvattennivåer, Norra Lokens vattennivå och utflöde från Norra Loken. Varje år skrivs en rapport över tillståndet för Norra Loken. Allt detta finns presenterat på Bergsäkers hemsida. För att ta del av aktuella nivåer och rapporter, gå in på bergsaker.se, skriv in användarnamnet: lokabrunn och lösenordet: Vatten123.